قابل توجه اساتيد و دانشجويان گرامي مامايي: مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" بر روي سايت گروه مامايي قرار گرفت.

دانشجویان عزیز می توانند از صفحه اصلي-منوي دستورالعمل هاي کشوري مامايي، جزئیات را مطالعه نمایند.