قابل توجه اساتيد و دانشجويان عزيز مامايي: دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان بر روي سايت گروه مامايي قرار گرفت.

دانشجویان عزیز می توانند از صفحه اصلي-منوي دستورالعمل هاي کشوري مامايي، جزئیات  را مطالعه نمایند.