فرم ثبت مهارتهای تمرین شده توسط دانشجو در واحد کارآموزی اصول و فنون زایشگاه دانشجویان ترم 3 کارشناسی پیوسته مامایی و بهداشت مادر و کودک دانشجویان ترم 5 کارشناسی پیوسته مامایی بر روی سایت قرار گرفت.

دانشجویان عزیز موظف به تکمیل فرم ها در طول دوره کارآموزی می باشند.