قابل توجه دانشجويان و دانش آموختگان رشته مامايي، دستورالعمل کشوری احیا بامایعات، خون و فرآورده هادر خونریزی مامایی بر روي سايت مامايي قرار گرفت.

دانشجویان عزیز می توانند از صفحه اصلي-منوي دستورالعمل هاي کشوري مامايي، جزئیات را مطالعه نمایند.