پیشکسوتان گروه

 
 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی بازنشستگی
صديقه اظهري      
نسرين باغداري      
مرحومه نسترن رزمجو      
پروين سالاري      
شهلا نوراني سعدالدين      
زهرا عابدیان      
افسانه نوائیان      
فرزانه جعفرنژاد      
معصومه کردی      
صدیقه یوسف زاده      
نسترن رزمجو      
نسرین سالاری      
ناهید گلمکانی