اعضای هیات علمی گروه

 
 
 ​​​​
     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر طلعت خدیو زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری/ مدیر گروه

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: khadivzadeht[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب :  مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 234

     
  
     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر رباب لطیف نژاد رودسری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری/ معاون پژوهشی دانشکده

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: latifnejadr[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.Vاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سردرب :  مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 204 و 210

     
  
     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر سمیرا ابراهیم زاده ذگمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: EbrahimzadehZS[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب :  مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 210

     
  
     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر راحله بابازاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: babazadehr[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب :  مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 266

     
 

     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر خدیجه میرزایی نجم آبادی 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: MirzaiiKH[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب :  مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 262

     
 

     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مریم مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: moradim[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 227

     
 
  

     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر زهرا کریمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: karimifz[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 235

     
  

       
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر فاطمه عرفانیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: erfanianf[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 232

     
 

       
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم کبری میرزاخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت باروری (دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: mirzakhanik[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 259

     
 

     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ناهید جهانی شوراب

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: jahanishn[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 259

     
 

     
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم بی بی صدیقه شریعت مغانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت باروری

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: shariatmoghanis[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 259

     
 

       
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهین تفضلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: tafazolim[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 247

     
 

       
     
   

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم محبوبه فیروزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: firoozim[at]mums.ac.ir

رزومه:  C.V

سردرب : مشاهده برنامه هفتگی

تلفن: 38591511 داخلی 232