{tab=بالینی}

 

دوره کارشناسي ارشد:
 
 
دوره کارشناسي:
کارآموزي زايمان طبيعي
کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي 2

 

 

 

 

 

{tab=تئوری}

 

دوره کارشناسي ارشد:
دوره کارشناسي:
بهداشت مادر و کودک، تغذيه، آموزش بهداشت و تنظيم خانواده  بارداری و زایمان (1)
بیماری زنان و نازائی  بارداري و زايمان  (2)
پروژه سمينار تحقيق  بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (3)
روش تحقيق  بهداشت مادر و نوزاد
مفاهيم پديده هاي نوين، جراحي و فوريتها در مامايي، مامايي 2 (زايمان، بعد از زايمان، بهداشت و تنظيم خانواده)  بیماری های زنان و ناباروری
زبان انگليسي (1)  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (2)
كارشناسي مامايي 4 زبان انگليسي عمومي
مامايي 2 طرح درس 1395 (مفاهيم پديده هاي نوين، جراحي و فوريت ها در مامايي)  آمار حیاتی وروش تحقيق پیشرفته
روش تحقيق  مامايي 1394  
طرح درس سمينار تحقيق 1394  
طرح درس سمینار تحقیق گروه یک 1396  
طرح درس سمینار تحقیق گروه دو 1396  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{/tabs}