برگزاری امتحان پره عرصه،دانشجویان ترم 6 مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد- شهریور ماه 1397

به اطلاع می رساند آزمون پره عرصه دانشجویان ترم 6مامایی در تاریخ 22/6/1396 در مرکز مهارت های بالینی دانشکده برگزار می گردد.

حضور تمامی دانشجویان در ساعت 30/7 صبح در دانشکده الزامی می باشد.