مقالات 95

 
مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی  سال 1395
 

مقالات فارسی

1-زهرا کاميابي‌نيا، صديقه اظهري، سيدرضا مظلوم، نگار اصغري‌پور. "ارتباط مذهب با عملکرد جنسي زنان سنين باروري". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 10، صفحه 19-9، هفته دوم خرداد 1395. (Scopus)

2- عذرا واحد، معصومه کردي، فريبرز رضايي طلب، رضا مظلوم، مرضيه لطفعلي زاده، نگار اصغري پور. "ارتباط پره اکلامپسي با سندرم پاي بيقرار؛ يک مطالعه مورد - شاهدي". مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران، دوره 26، شماره 136، صفحات 35-26، ارديبهشت سال 1395. (Scopus)

3- معصومه کردي، مه سيما بنائي*، دکتر نگار اصغري پور، سيدرضا مظلوم، دکتر فريده اخلاقي. "پيش بيني رفتارهاي خود مراقبتي زنان مبتلا به ديابت بارداري براساس باور فرد به توانايي خود (خودکار آمدي)". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 13، صفحه 17-6، هفته اول تير 1395. (Scopus)

4- دکتر معصومه ميرتيموري، دکتر ناهيد سخاور، دکتر حميده شاديان، دکتر ميرزا مرجاني، مهين تفضلي*. "بررسي تأثير هيوسين بوتيل برومايد بر ميزان درد زايمان طبيعي در زنان نخست زا". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 13، صفحه 5-1، هفته اول تير 1395. (Scopus)

5- زهرا عابديان، مليحه رضواني فرد*، دکتر جواد اصيلي، دکتر حبيب الله اسماعيلي، دکتر سلمه دادگر. "مقايسه تأثير کپسول بابونه و مفناميک اسيد بر خونريزي پس از زايمان در زنان با پس درد". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 14، صفحه 8-1، هفته دوم تير 1395. (Scopus)

6- معصومه کردي، مرواريد ايراني*، دکتر حميدرضا بهرامي، فاطمه غفاري سردشت. "تأثير ماساژ دست و پا بر ميزان علائم حياتي زنان بعد از عمل سزارين". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 15، صفحه 15-8، هفته سوم تير 1395. (Scopus)

7- مريم آرادمهر، صديقه اظهري*، صديقه احمدي، الهام آزموده. "تعيين ارتباط عوامل زايماني و نوزادي با بهبود زخم اپي زياتومي در زنان نخست زاي بيمارستان امالبنين (س) شهر مشهد در سال 1392". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 17، صفحه 23-13، هفته اول مرداد 1395. (Scopus)

8- معصومه کردي، شهلا محمدي ريزي، سهيلا محمدي ريزي. "ارتباط بين حضور ذهن و دلبستگي مادر به جنين و نوزاد در دوران بارداري و پس از زايمان: يک مطالعه طولي". مجله کومش، جلد 17، شماره 4 (پياپي 60)، تابستان 1395. (Scopus)

9- فائزه قرباني*، ناهيد گلمکاني، دکتر محمد تقي شاکري. "ارتباط استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و گرايش به فرزندآوري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و فردوسي مشهد: مطالعه مقطعي". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 19، صفحه 24-15، هفته سوم مرداد 1395. (Scopus)

10- معصومه کردي، مه سيما بنائي هروان، نگار اصغري پور، سيدرضا مظلوم، فريده اخلاقي. "بررسي ارتباط رفتار‌هاي خود‌مراقبتي و راهبرد‌هاي مقابله اي در زنان مبتلا به ديابت بارداري". مجله دانـشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره بيست و ششم شماره 139، صفخات 202-190، مرداد سال 1395. (Scopus)

11- نرجس بحري، امين بجدي، رباب لطيف نژاد رودسري، خديجه ميرزايي، حبيب الله اسماعيلي، منا لرکي. "نيازهاي آموزشي واقعي و درک شده ماماها در مورد پيشگيري از انتقال مادري- کودکي ايدز (بيمارستان‌هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1394)". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 21، صفحه 21-12، هفته اول شهريور 1395. (Scopus)

12- ليلا کريمي*، خديجه ميرزايي نجم آبادي، عباس عبادي، سميه مکوندي، ميترا مهدويان. "تبيين ساختار آموزشي مورد نياز بهداشت باروري مردان در ارتباط با بيمار يهاي منتقله از راه جنسي و HIV/AIDS:يک مطالعه کيفي". مجله علوم پزشکي رازي، دوره 23، شماره 147، صفحات 90-82، شهريور 1395. (Cinahl Database, EBSCO)

13- فرزانه جعفرنژاد، الهام اديب مقدم*، سيد احمد امامي، آزاده ساکي، مريم حامي، عطيه محمدزاده وطنچي. "بررسي مقايسه‌اي بذر‌کتان و روغن گل‌مغربي با ويتامين E بر شدت ماستالژي دوره‌اي زنان". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 22، صفحه 16-8، هفته دوم شهريور 1395. (Scopus)

14-  فاطمه سادات موسوي، ناهيد گلمکاني، دکتر آزاده ساکي. "بررسي ارتباط درد بعد از سزارين با اضطراب قبل و بعد از جراحي". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 24، صفحه 10-1، هفته چهارم شهريور 1395. (Scopus)

15- صديقه يوسف زاده، مهين اسماعيلي درميان، محمدرضا اسدي يونسي، محمدتقي شاکري. "تأثير آموزش خوش بيني در دوران بارداري بر نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني مشهد در سال 1393". مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک، سال 19، شماره 2 (شماره پياپي 107)، صفحات 98-89، ارديبهشت 1395. (ISC)

16- فاطمه شقاقي، زهرا عابديان *، محمد فروهر، نگار اصغري پور، حبيب الله اسماعيلي. " اثربخشي مداخلات به‌زيستي بر رضايت شغلي ماماها: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره نوزدهم، شماره 32، صفحه 11-1، هفته چهارم آبان 1395. (Scopus)

17- منا لرکي، مهين تفضلي، رباب لطيف نژاد رودسري، محمد تقي شاکري. "تاثير اجراي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري رفتاربرنامه ريزي شده بر قصد انجام رفتارهاي  پرخطر جنسي در زنان زندان وکيل آباد مشهد ". مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،دورة بيست وسوم،شماره 4،1395،ص497-514. (Scopus)

18- دکتر مريم ذاکري حميدي، دکتر رباب لطيف نژاد رودسري*. اتنوگرافي متمرکز در تحقيقات علوم سلامت: مطالعه مروري. مجله تحقيقات کيفي در علوم سلامت. دوره 5، شماره 1، صفحه 115 -105 ، بهار 1395. (Index Copernicus)

19- فاطمه زهرا کريمي، دکتر علي تقي پور*، دکتر رباب لطيف نژاد رودسري، دکتر علي کيميايي، سيدرضا مظلوم، دکتر مليحه اميريان. آثار رواني - اجتماعي ناباروري مردانه در زنان ايراني: يک مطالعه کيفي. مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره 19، شماره 10، صفحه 21-12، 1395 هفته دوم خرداد ماه 1395. (Scopus)

20- نرجس بحري، دکتر امين بجدي، دکتر رباب لطيف نژاد رودسري*، دکتر خديجه ميرزايي، دکتر حبيب اله اسماعيلي، منا لرکي نيازهاي آموزشي واقعي و درک شده ماماها در مورد پيشگيري از انتقال مادري- کودکي ايدز.  مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره 19، شماره 21، صفحه 21-12، 1395 هفته اول شهريور ماه 1395. (Scopus)

21- دکتر نرجس سادات برقعي، دکتر علي تقي پور*، دکتر رباب لطيف نژاد رودسري. دغدغه سلامت جنين: تبيين تجارب مادران از نگراني هاي دوران بارداري. مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره 19، شماره 28، صفحه 21-10، 1395 هفته چهارم مهر ماه 1395. (Scopus)

22- مهين تفضلي، نگار ساکي*، سيدرضا مظلوم، دکتر حسن رخشنده، دکتر مرضيه شيرازي. "ارتباط عوامل فردي و طبي با عود واژينوز باکتريال در مراجعين به درمانگاههاي زنان تأمين اجتماعي مشهد در سال 1394". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره 19، شماره 33، صفحه 14-7، هفته اول آذر 1395. (Scopus)

23- فاطمه رضايي، ناهيد گلمکاني*، سيدرضا مظلوم. "بررسي ارتباط هوش معنوي با خودکارآمدي عملکرد باليني ماماهاي شاغل در زايشگاهها و مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد در سال 1394". مجله زنان، مامايي و نازايي ايران، دوره 19، شماره 29، صفحه 10-1، هفته اول آبان 1395. (Scopus)

 

مقالات انگلیسی

1- Talaat Khadivzadeh, Mina Ardaghi*; Khadijeh Mirzaii; Seyed Reza Mazloum. "The Effect of Interactive Educational Workshops with or Without Standardized Patients on the Self-Efficacy of Midwifery Students in Sexual Health Counseling". Journal of Midwifery and Reproductive health, April 2016; 4 (2): 562-570. (CINAHL)

2- Mahin Tafazoli, Mona Larki*, Robab Latifnejad Roudsari, Mohamad Taghi Shakeri, Ali Babaee. "AIDS Risk Perception and its related factors in Women with High-Risk Behaviors in Iran". Journal of Midwifery and Reproductive health, April 2016; 4 (2): 582-591. (CINAHL)

3- Shahla Nourani Saadoldin; Zahra Kohansal Daghian*; Habibolah Esmaily; Elaheh Hooshmand. "The Relationship between Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction, and Occupational Stress among Midwives Working in Healthcare Centers of Mashhad, Iran, 2014".  Journal of Midwifery and Reproductive health, April 2016; 4 (2): 622-630. (CINAHL)

4- Sedighe Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmiyan*, Mohamadreza Asadi Younesi, Mohamadtaghi Shakeri. "The Effect of a Training Program during Pregnancy on the Attitude and Intention of Nulliparous Women to Choose the Delivery Mode".  Journal of Midwifery and Reproductive health, Octobr 2016; 4 (3): 704-711. (CINAHL)

5- Masoumeh Kordi, Farzaneh Rashidi Fakari*, Seyed Reza Mazloum, Talaat Khadivzadeh, Farideh Akhlaghi, Mahmoud Tara." Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based, and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trial". Journal of Education and Health Promotion, Vol. 5, June 2016. (PubMed Central)

6- Soheila Mohamadirizi, Masoumeh Kordi*. "The relationship between multi‑dimensional self‑compassion and fetal‑maternal attachment in prenatal period in referred women to ashhad Health Center". Journal of Education and Health Promotion, June 26, 2016. (PubMed Central)

7- Mahin Tafazoli, Elham Fazeli*, Salameh Dadgar, Mohsen Nematy. "The Association of the Dietary Fat and Functional Ovarian Cysts in Women of Reproductive Age Referring to Three Hospitals in Mashhad, Iran, 2014". IJCBNM April 2016, Vol 4, No 2, P: 148-156. (PubMed)

8- Talaat Khadivzadeh, Maryam Hoseinzadeh*, Sedighe Azhari, Habibollah Esmaily, Farideh Akhlaghi, Mohammad Ali Sardar. "Self-Care Behaviors of Mothers with Gestational Diabetes Treated with Insulin Based on the Theory of Planned Behavior". Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016; 4(3): 654-672. (CINAHL)

9- Khadijeh Mirzaii, Shadan Nessari Ashkezari*, Talaat Khadivzadeh, Mohammad Taghi Shakeri. "Evaluation of the Effects of Breast Cancer Screening Training Based on the Systematic Comprehensive Health Education and Promotion Model on the Attitudes and Breast Self-examination Skills of Women". Evidence Based Care Journal, 6 (3): 7-18. (CINAHL)

10- Khadijeh Mirzaei, Somayyeh Oladi Ghadikolaee*, Mojtaba Mousavi Bazzaz, Malihe Ziaee. "Mother’s satisfaction of postpartum care and its relationship with midwifery care at Urban Health Centers, Mashhad, Iran". Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016; 4(3): 679-688. (CINAHL)

11- Aytay Alesheikh, Farzaneh Jaafarnejad*, Habibolah Esmaily, Negar Asgharipour. "The Relationship between Mode of Delivery and Sexual Function in Nulliparous Women". Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016; 4(3): 635-643. (CINAHL)

12- Masoumeh Kord, Farzaneh Rashidi Fakari*, Seyed Reza Mazloum, Pouran Layegh. "Quality of Life Evaluation in Iranian PostpartumWomen with and Without Striae Gravidarum". Iran J Psychiatry Behav Sci. June 2016; 10(2):e3993. (PubMed)

13- Ensiyeh Jenabi, Samira Ebrahimzadeh Zagami. "The association between uterine leiomyoma and placenta abruption: A meta-analysis". The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.29 Nov 2016. (IF 2015: 1.674)

14- Fatemeh Zahra Karimi, Talat Khadivzadeh, Masumeh Saeidi, Sepideh Bagheri*. "The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Mother-infant Attachment 3 Months after Delivery". Int J Pediatr, Vol.4, N.5, Serial No.29, Pages: 3561-3570, May 2016. (ISI, Scopus)

15- Masumeh Ghazanfarpour, Ramin Sadeghi, Robab Latifnejad RoudsariTalat Khadivzadeh*, Imaneh khorsand, Maliheh Afiat, Mahdi Esmaeilizadeh. "Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysis". Avicenna J Phytomed, Vol. 6, No. 3, May-Jun 2016: 273-283. (PubMed)

16- Masoumeh Kordi, Maryam Fasanghari, Negar Asgharipour, Habibollah Esmaily. "Effect of Guided Imagery on Maternal Fetal Attachment in Nulliparous Women with Unplanned Pregnancy". JMRH, 2016; 4 (4): 723-731. (CINAHL

17- Elham Fazeli, Mahin Tafazoli, Mohsen Nematy, Narjes Bahri. "The Relationship between the Dietary Protein Intake and Functional Ovarian Cysts". Progress In Nutrition, 2016, Vol 18, No 3, 231-235. (IF: 0.312)

18- Somayeh Makvandi, Khadigeh Mirzaiinajmabadi, Ramin Sadeghi, Mitra Mahdaviana, Leila Karimi. "Meta-analysis of the effect of acupressure on duration of labor and mode of delivery". International Journal of Gynecology & Obstetrics, Volume 135, Issue 1, October 2016, Pages 5–10. (IF: 1.674

19- Aazam Parnan Emamverdikhan, Nahid Golmakani, Sayyed ASajadi Tabassi, Malihe Hassanzadeh, Nooriyeh Sharifi,  Mohammad Taghi Shakeri. "A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women". Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, September-October 2016, Vol. 21, Issue 5, Pages: 475-81. (PubMed)

20- Mahboobeh Aalami, Farzaneh Jafarnejad, Morteza ModarresGharavi. "The effects of progressive muscular relaxation and breathing control technique on blood pressure during pregnancy". Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, May-June 2016, Vol. 21, Issue 3, Pages: 331. (PubMed)

21- Mahbobe Firoozi, Elham Azmoude, Negar Asgharipoor. "The relationship between personality traits and sexual self‑esteem and its components". Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, May-June 2016, Vol. 21, Issue 3, Pages: 225-31. (PubMed)

22- Zahra Abedian; Minoo Safaei*; Seyed Reza Mazlum; Seyed Reza Attarzadeh Hoseini. "The effect of aerobic exercise training on work ability of midwives working in health care centers". Journal of Midwifery and Reproductive Health. January 2017; 5(1): 828-833. (CINAHL)

23- Masoumeh Kordi; Azra Vahed; Fariborz Rezaee Talab; Seyed Reza Mazloum; Marzieh Lotfalizadeh. "Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control Study". Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016; 5(1): 814-820. (CINAHL)

24- Maryam Hassanzadeh Bashtian; Ramin Sadeghi; Robab Latifnejad Roudsari*. Effects of Acupuncture on Anxiety in Infertile Women: A Systematic Review of the LiteratureJMRH 2017 Jan., 5(1): 842- 848 (CINAHL)

25- Roghieh Bayrami, Robab Latifnejad Roudsari, Hamid Allahverdipour, Mojgan Javadnoori, Habibollah Esmaily. Experiences of women regarding gaps in preconception care services in the Iranian reproductive health care system: A qualitative study. Ectronic physician 2016 Nov, 8 (11). (PubMed)

26- Robab Latifnejad Roudsari*, Hamid Reza Tohidinik , Ramin Sadeghi. Attitudes towards Menopause among Iranian Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Red Crescent Med J. 2016 October; 18 (10): e31012, doi: 10.5812/ircmj.31012. (ISI/ IF: 0.676)

27- Ali Taghipour, Narjes Sadat Borghei*, Robab Latifnejad Roudsari, Afsaneh Keramat, Hadi Jabbari Nooghabi. Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant Women. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. 2016 October; 4 (4):339-351(PubMed)

28- Narjes sadat Borghei, Ali Taghipour*, Robab Latifnejad Roudsari, Afsaneh Keramat, Hadi Jabbari Noghabi. Predictors of Prenatal Empowerment among Iranian Pregnant Women. Electronic Physician 2016 Sep, 8(9): 2962-2969. (PubMed)

29- Mona Larki, Mahin Taffazoli*, Robab Latifnejad Roudsari, Mohammad Taghi Shakeri, Ali Babaee. AIDS Risk Perception and its related factors in Women with High-Risk Behaviors in Iran. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2016 Apr., 4(2): 582-591 (CINAHL)

30- Ghazanfarpour M, Sadeghi R, Latifnejad Roudsari R, Khadivzadeh T*, khorsand I, Afiat M, Esmaeilizadeh M. Effects of Flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy andestrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysis. Avicenna J Phytomedicine April 2016, 6 (3): 273-283 DOI: 10.22038/ajp.2016.5331 (PubMed)

31- Masumeh Ghazanfarpour, Ramin Sadeghi, Somayeh Abdolahian, Robab Latifnejad Roudsari*. The efficacy of Iranian herbal medicines in alleviating hot flashes: A systematic review. International Journal of Reproductive BioMedicine 2016 March, 14(3): 155-166 (PubMed)

32- Masumeh Ghazanfarpour, Ramin Sadeghi, Robab Latifnejad Roudsari, I Khorsand, Talat Khadivzadeh*, B Muoio. Red clover for treatment of hot flashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysis. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2016; 36 (3). (ISI/ IF: 0.611)

33-  Elham Azmoude, Mahin Tafazoli*, Azam Parnan. "Assessment of Family Functioning and Its Relationship to Quality of Life in Diabetic and Non-Diabetic Women". Journal of Caring Sciences, September 2016, 5(3), 231-239. (PubMed)

34-  Maryam Pourshirazi, Nahid Golmakani*, Habibollah Esmaeili, Samira Ebrahimzadeh Zagami, Fatemeh Tara. "The Relationship between Cormic Index and Mode of Delivery". Journal of Midwifery and Reproductive Health. January 2017; 5(1): 800-805. (CINAHL)

35-  Mahin Tafazoli, Elham Fazeli*, Mohsen Nematy, Narjes Bahri & Salmeh Dadgar. "The relationship between functional ovarian cysts and vitamin A, vitamin E, and folate intake". Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 37, Issue 2, 2017, Pages: 205-209. (IF 2015: 0.611)

36-   Elham Fazeli, Nahid Golmakani*, Ali Taghipour, Mohammad Taghi Shakeri. "Intergenerational Comparison of Value of Children among Urban Women Population in Mashhad, Iran, 2014 ". J Midwifery Reprod Health. 2016; 4(4): 732-740. (CINAHL)

37-  Mahboobeh Aalami, Farzaneh Jafarnejad*, Morteza ModarresGharavi. "The effects of progressive muscular relaxation and breathing control technique on blood pressure during pregnancy". Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, May-June 2016, Vol. 21, Issue 3, p: 331-336. (PubMed)

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 76
ديروز:170
اين هفته: 502
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4553
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1