مقالات سال 1373 تا 1379

 
 
مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی (به تفکیک سال از سال 1373 تا 1379) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 سال 1379
 
1- مهين تفضلی، مريم سادات کاوه طبابايي، "بررسی عملکرد مربيان دانشکده پرستاری و مامايي مشهد درمورد ارزشيابی بالينی. "مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره 5 و 6 ، پاييز و زمستان 1379.
2 - هاجر سلمليان، طلعت خديوزاده، دکتر خليل فريور، سيد رضا مظلوم. "بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد کادر پرستاری و مامايي بيمارستانهای سطح شهر مشهد در مورد طرح هم اتاقی مادر و نوزاد." مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره چهارم، تابستان 1379،
3- طيبه سميع زاده، معصومه كردي ، جواد صالحي، حبيب ا… اسماعيلي. "بررسي تاثير وجود همراه در بالين مادران نخست زا بر طول زايمان." مجله علمي‌ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره سوم، بهار1379.
4- معصومه كردي. "باروري در حوالي يائسگي." مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره سوم ، بهار 1379.
5- خديوزاده، ط. "مقايسه الگوي تغذيه شيرخواران مادران شاغل و خانه دار شهر زاهدان." مجله دانشكده برستاري و مامايي مشهد, سال 1379، شماره 3، صص: 46-40.
6- پروين سالاری. "مقايسه تاثير روش آموزشي تغيير شيوه زندگي و مصرف قرص سوكرالفيت بر سوزش زير جناغ سينه زنان باردار." علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد شماره 70، سال 43، زمستان 1379
7- پروين سالاری. "بررسي آگاهي زنان سنين باروري نسبت به روش هاي پيشگيري از بارداري." فصلنامه مبنا: مجله علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي، سال اولپيش شمارۀ اول، پائيز79
8- زهرا متقی، فرزانه جعفرنژاد، پروين سالاری، دکتر حبيب ا... اسماعيلی. " مقايسه مشخصات اجتماعي و اقتصادي مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي." مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامايي مشهد، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1379.
9- پروين سالاری." برآورد وزن نوزاد با سنجش ارتفاع رحمدر وضعيت هاي مختلف و محيط شكم مادران باردار ترم." مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد، سال 43، شماره 69،پاييز 79
10- فرزانه جعفر نژاد، زهرا متقی، پروين سالاری. "مقايسه رفتار باروريمادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي." مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال دوم ، شماره 5 و 6 پاييز و زمستان 1379.
11- تفضلي مهين. "بررسي مقايسه اي عوارض بستن لوله هاي رحمي با روش طبيعي پيشگيري، دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)تابستان 1379 ;7(2 (مسلسل 16)):53-60.
12- يوسف زاده صديقه، بررسي اثر بخشي و عوارض روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان شهرستان سبزوار، دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)تابستان 1379 ;7(2 (مسلسل 16)):43-52.
13- ناهيد گلمکانی. "بررسي عوامل موثربرحاملگي ناخواسته درشهرستان نيشابور.مجله رازبهزيستن :سال هشتم – شماره چهارده-پائيز1379.
14- ناهيد گلمکانی. "بررسي دانش، نگرش وعملکرد ماماهاي شاغل درمراکز بهداشتي– درماني شهرمشهد درمورد پاپ اسمير." مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاري ومامائي مشهد، :سال دوم، شماره پنجم وششم، پائيزو زمستان 1379.
15- زهرا عابديان، دکتر عاليه ترابی زاده، رباب لطيف نژاد. "مقايسه ميزان دانش دانشجويان مراکز تربيت معلم مشهد در مورد روشهای پيشگيری از بارداری در قبل و بعد از اجرای يک طرح مدون آموزشی." مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاري ومامائي مشهد، :سال دوم، شماره پنجم وششم، پائيزو زمستان 1379.
16- مهناز کرامت خواه، رباب لطيف نژاد، دکتر خليل فريور. "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد از شير گرفتن شيرخوار در شهر مشهد." مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاري ومامائي مشهد، :سال دوم، شماره پنجم وششم، پائيزو زمستان 1379.
17- ناهيد گلمكاني، معصومه كردي ، دكتر سيده افسر شرفي. "بررسي عوارض زايماني و مشخصات فيزيكي نوزاد در حاملگي نوجوانان." مجله علمي‌ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره چهارم، تابستان1379
18- ناهيد بلبل حقيقي، معصومه كردي ، دكتر غلامعلي معموري، دكتر عجمي، سيد رضا مظلوم. "ارزيابي خط اخطار دهنده نمودار زايماني سازمان بهداشت جهاني در تشخيص نياز به احياء نوزاد." مجله زنان و مامايي نازايي ايران، 1379.
19- فاطمه فريال اثني عشري، معصومه كردي ، دكتر رضا صدرنبوی. "بررسي تاثير تحريك الكتريكي اعصاب حسي كمري از طريق پوست بر روي شدت درد زايمان در مادران نخست زا." اسرار، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار سال انتشار: 1379
20- طاهره نظري، معصومه كردي ، دكتر شرفي، دكتر مشكافي. "بررسي تاثير آمينوتومي بر طول فاز فعال مرحله اول زايمان در زنان نخست زا." اسرار، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات درماني بهداشتي ـ درماني سبزوار، 1379
21- فريبا شايگان، معصومه كردي ، دكتر اشرف محمد زاده، بهروز مهرام. "بررسي نيازهاي آموزشي مادران پيرامون مراقبتهاي جسمي شيرخوار در مراكز بهداشتي درماني شهرستان چالوس و نوشهر 1379." مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،1379.
22- دكتر جواد پريزاده، دكتر غلامحسين خدايي، طلعت خديوزاده، معصومه كردي ، دكتر خليل فريور، مليحه سالك. "بررسي الگوي تغذيه شيرخواران در استان خراسان در سال 1376." مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره 5 و 6 ، پاييز و زمستان 1379.
23- تهمينه فرج خدا، رباب لطيف نژاد، دکتر قدسيه سيدی علوی، مريم دافعی. "بررسی ارتباط بين نوع روش پيشگيری از بارداری و ابتلا به واژينيت کانديدايي." مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، شماره 5 و 6 ، پاييز و زمستان 1379.
 
 سال 1378
 
1- رباب لطيف نژاد. "سزارين انتخابی يا زايمان طبيعی، کداميک بهتر است؟" مجله راز بهزيستن، سال 1378، شماره 10، صص: 24-20.
2- شهلا نوراني، دكتر قدسيه سيد علوي، معصومه كردي. "بررسي تاثير طب فشاري بر كاهش تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداري." مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1378
3- نسترن رزمجو." تغذيه مادر در دوران بارداري و شيردهي" مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامايي مشهد، سال اول، شماره دوم، 1378.
4- دكتر قدسيه علوي، معصومه كردي ، فاطمه ياري. " تاثير ژل ليدوكايين 2% بر درد پس از اپي زياتومي." ،مجله زنان و مامايي نازايي ايران، 1378
5- دكتر زهره يوسفي، معصومه كردي ، دكتر غلامعلي معموري، منيژه سرشتي، نسرين باغداري، سيد رضا مظلوم. " ارتباط بين نتايج آزمون شتاب شنيداري و آزمون بدون استرس در مادران حامله پرخطر." مجله زنان و مامايي و نازايي ايران، 1378
6- نسرين رزمخواه، معصومه كردي ، دكتر زهره يوسفي. "تاثير بازگذاشتن انتهاي جفتي بند ناف بر طول مرحله سوم زايمان." مجله علمي، پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 1378
7- کامليا ساداتی، رباب لطيف نژاد، دکتر غلامعلی معموری."بررسی تاثير مصرف قرص مينی پيل توسط مادران شيرده بر رشد شيرخوار." مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايي مشهد، سال اول، شماره اول، پاييز 1378: 30-25.
8- مريم احمدی، رباب لطيف نژاد، موسی الرضا حاج زاده . بررسی ارتباط سن قاعدگی و شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان" مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال 1387، شماره دوم، صص: 9-5
 
سال 1377
 
1- مرتضوي، ف. خديوزاده، ط. "بررسي ارتباط درصد وزن ايده ال مادر و وزن تولد نوزادان." مجله اسرار، سال 1377، شماره1، ص: 21-14.
2- دكتر سيده افسر شرفي، معصومه كردي ، الهه خالو نظري. "بررسي بروز علل مساعد كننده عفونتهاي بعد از سزارين." مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1377.
 
 سال 1376
 
1- مهري يوسف زاده، معصومه كردي. "تاثير وضعيت مادر طي زايمان بر طول مراحل زايمان." اسرار، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار،1376
 
 سال 1375
 
1- نسترن رزمجو." زايمان در منزل." راز بهزيستن، سال چهارم –شماره نهم پاييز 1375
 
 سال 1374
 
1- دكتر عاليه ترابي زاده، فرزانه جعفر نژاد، معصومه كردي. "بررسي علل عدم موفقيت مادران در شيردهي انحصاري شيرخوار از تولد تا 4 ماهگي ."مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1374
 
سال 1373
 
1- پارساي، س. خديوزاده، ط. معموري، غ ع. "اثر هم اتاقي مادر و نوزاد بر الگوي تغذيه و وزن گيري شيرخواران." مجله طب و تزکيه، سال 1373؛ شماره 12، صص: 41-35.
2- پارساي، س. خديوزاده، ط. معموري، غ ع. "ارتباط الگوي تغذيه و عقونتهاي تنفسي و اسهالي در شيرخواران." مجله پژوهش در علوم پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي. سال 1373؛ دوره 18، شماره 2، صص: 22-14.
 
 
امروز: 28
ديروز:170
اين هفته: 454
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4505
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1