مقالات ارائه شده در كنفرانس ها

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

مقالات ارائه شده سال 1387

1- ناهيد گلمکانی. "بررسي پيامد حاملگي درزنان باردارمصرف كننده مواد مخدر" چهارمين كنگره سراسري اعتياد ،26 24 ارديبهشت 1387

2- طلعت خديوزاده. اولين همايش سراسری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين، 20-19 تيرماه 1387، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

3- ناهيدگلمكاني ; "بررسي انواع ناهنجاريهاي مادرزادي ومشخصات دموگرافيك مادران داراي نوزادناهنجاردرشهرستان كاشمر1379-81 "، 15-16آبان387ا ، اولين همايش پرستاري اعصاب كودكان وهشتمين كنگره اعصاب كودكان مشهد.

3-Latifnejad Roudsari R. (2008), “Do not approach us like “lab rats” or “numbers”: Infertile women’s expectations of health professionals to meet their religious and spiritual needs”, Royan International Twin Congress, 27th -29th August, Tehran, Iran.

4-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008). “How do religious and non-religious infertile women diverge in their perspectives and practices towards ART?”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran.

5-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008). “Contribution of religion and spirituality in adjusting infertile women’s marital relationships”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran.
 
6- Latifnejad Roudsari R., Batoul Eizadi Moghadam, Seyed Abbas Tabatabaei, Jalil Tavakol Afshari, Seyed Reza Mazloum (2008), Are HTLV1 seropositive women more susceptible for cervical neoplagia? The First International Gynecologic Oncology Congress, 9-11 Oct., Mashhad, Iran

7- Latifnejad Roudsari R., perspectives and practices towards ART?”, Royan International Twin Congress, August 27-29, Tehran, Iran

 
 

مقالات ارائه شده سال 1386

1- اقدس کريمی. طلعت خديوزاده. "مقايسه روشهاي انجام اپي زياتومي بين ماماها و دانشجويان مامايي و پزشکي در بخش زايشگاه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سال "1385، سومين همايش دانشجويان شمال شرق کشور، 29 و 30 فروردين ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

2- صديقه عابدينی، ناهيد گلمکانی، ابراهيم خواجه، فاطمه بهدانی" شيوع غم پس از زايمان در زنان سزارين شده شهر بندرعباس (1384)" اولين کنگره سراسری طب روان تنی (سايکوسوماتيک) ،
3-2 خرداد ماه 1386 ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. پوستر

3- طلعت خديوزاده، محبوبه قابل. "مقايسه ميزان استفاده از روشهاي درماني طب رايج و مكمل در درمان بيماريهای طبی غير مرتبط با بارداری در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر مشهد سال 85-1384. دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 4- طلعت خديوزاده،نيره خادم. "برسی اثر آموزش بهداشت بلوغ به خانواده هاي داراي دختر
14 – 11 ساله از طريق رابطين بهداشتي. دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

5- طلعت خديوزاده، "بررسی سبکها، عادات و مهارتهای کاری در ماماها و پرستاران زن شاغل در استان خراسان در سال 1386- 1385". دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

6 – زهرا خالقی، طلعت خديوزاده. "بررسی ارتباط روشهای پيشگيری از بارداری با رضايت جنسی در زنان" دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

7- محبوبه قابل، طلعت خديوزاده. "شكايات دوران بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر مشهد سال 85-1384". دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

8- محمدخواجه دلويي. طلعت خديوزاده، فاطمه عرفانيان، نيره خادم، "مقايسه دو برنامه آموزشي به روش شبيه سازي و مرسوم بر نگرش دانشجويان مامايي مشهد نسبت به آي يودي" دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

9- فاطمه عرفانيان، طلعت خديوزاده. "مقايسه دو برنامه آموزشي به روش شبيه سازي و مرسوم بر اعتماد به نفس دانشجويان مامايي مشهد در ارائه خدمات آی يودی گذاری" دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

10- ناديا جهانگيری، معصومه کردی، حسن رخشنده، حسن غلامی، نيره خادم. "مقايسه اثر دوش مهبلی عصاره سير و کرم مهبلی کلوتريمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کانديدايي مهبل" هجدهمين کنگره فيريولوژی و فارماکولوژی ايران ، 8-4 شهريور ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سخنرانی

11- محبوبه قابل، طلعت خديوزاده. "بررسی شيوع و نحوه مصرف کندر در زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی مشهد" سومين همايش گياهان دارويي ايران، 3-2 آبان ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکي شاهد. پوستر

12-طلعت خديوزاده، محبوبه قابل. "بررسی ميزان و نحوه استفاده از گياهان دارويي در زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی مشهد" سومين همايش گياهان دارويي ايران، 3-2 آبان ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکي شاهد. پوستر

13- زهرا عابديان، زهره عباسی، دکتر عليرضا فدايي، دکتر حبيب ا... اسماعيلی. "بررسی تاثير ماساژ بر شاخص های فيريولوژيک مادران باردار" همايش سراسری ارتقاء سلامت خانواده، 3-1 آبان ماه 1386، دانشکده پرستاری ومامايي اروميه. پوستر

14- معصومه کردی، سمانه روحانی مشهدی. "بررسی اثر فشار روی نقطه 6 طحالی بر طول مدت
فاز فعال مرحله اول زايمان" هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان و مامايي ايران، 18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصين زنان ومامايي ايران، سخنرانی

15- زهرا عابديان، زهره عباسی، دکتر فدايي، دکتر حبيب ا... اسماعيلی. "بررسی تاثير ماساژ پشت بر وضعيت سلامت و نمره آپگار نوزادان متولد شده در زايشگاه بنت الهدی بجنورد سال 1384" هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان و مامايي ايران، 18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصين زنان ومامايي ايران، سخنرانی

16- زهره عباسی، زهرا عابديان، دکتر فدايي، دکتر حبيب ا... اسماعيلی. " بررسی تاثير ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زايمان زنان نخست باردار مراجعه کننده به زايشگاه بنت الهدی بجنورد سال 1384" هفتمين کنگره بين المللی بيماريهای زنان و مامايي ايران،18 تا 22 آبان ماه 1386، انجمن متخصصين زنان ومامايي ايران، پوستر

17- طلعت خديوزاده، فاطمه عرفانيان، دکتر نيره خادم، دکتر محمد خواجه دلويي. "بررسی تاثير آموزش مبتنی بر شبيه سازی و آموزش سنتی بر مهارت دانشجويان مامايي دانشکده پرستاری و مامايي." نهمين همايش کشوری آموزش پزشکی، 16-14 اسفند ماه 1386، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقی يزد. پوستر

 

مقالات ارائه شده سال 1385

1- معصومه کردی، فتانه نظری، عطيه منصوری، حبيب ا... اسماعيلی. "مقايسه اثر قرارگيری مادر در وضعيتهای انتخابی و متداول بر شدت درد و طول بخش فعال مرحله اول زايمان ..." اولين کنگره سراسری انجمن متخصصين زنان، مامايي و نازايي ايران- شاخه خراسان، 26-23 مرداد ماه 1385 .

2- عرفانيان، ف. خديوزاده، ط. مقايسه دو برنامه آموزشي به روش شبيه سازي و مرسوم بر مهارت دانشجويان مامايي مشهد در انجام معاينات لگنی. کنگره آموزش باليني. الی 1385، دانشگاه علوم پزشکی تبريز.

3- خديوزاده، ط. کيانی، ف. رضايت زناشويي در سالمندان شهر آستارا. همايش ملی بهداشت سالمندان. 17 و 18 اسفند ماه 1385، آستارا.

4- خديوزاده، ط. اثر يک برنامه آموزشی بر سطح مهارت و ميزان استفاده از تكنولوژي رايانه، اينترنت و پايگاههاي اطلاع رساني پزشكي در مربيان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد. هشتمين کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

5- فريبرزی، ا. خديوزاده، ط. ويژگيهای شغلی و اضطراب کامپيوتر در اعضای هيئت علمی دانشگاههای مشهد. هشتمين کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

6- خديوزاده، ط. کريمی، ا. بررسی عادات، مهارتها و سبک های کاری فارغ التحصيلان دانشگاههای علوم پزشکی، سال 86-1385. هشتمين کنگره کشوری آموزش پزشکی. 15 تا 17 اسفند ماه 1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

7- کريمی، ا. خديوزاده، ط. مقايسه روشهاي انجام اپي زياتومي بين دانشجويان مامايي و پزشکي در بخش زايشگاه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد، سال 1385، همايش دانشجويي انسان، محيط، سلامت. 3 و 4 اسفند 1385، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

8- کريمی، ا. خديوزاده، ط. مراقبت مادرانه آغوشی. همايش دانشجويي انسان، محيط، سلامت. 3 و 4 اسفند 1385، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

9- اعظم جهازي، معصومه کردي. "مقايسه تاثيربستن زودرس وديررس بند ناف بر آپگار نوزاد." همايش سراسري ارتقاء سلامت: نقش پرستار و ماما، دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، 7-6 آبان ماه 1385 .

10- طلعت خديوزاده. فاطمه کيانی، دکتر محمدرضا سرگلزايي، حميدرضا بهنام. "بررسی ارتباط رضايت زناشويي سه ماهه سوم بارداری با افسردگی پس از زايمان ئر حانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و دو پايگاه وابسته به آن در شهر آستارا در سال 1384." همايش سراسري ارتقاء سلامت: نقش پرستار و ماما، دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، 7-6 آبان ماه 1385 .

مقالات ارائه شده در کنفرانس های خارجی

 


مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی در سال 1387

 1-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008). “ New directions toward handling infertility: how religion and spirituality help”, National Infertility Day: In recognition of 30 years of IVF, Infertility Network UK, 19th July, New Connaught Rooms, Covent Garden, London, UK (Invited speaker).

2-Latifnejad Roudsari R. Allan H.T., Smith P.A. (2008). “Infertile women’s expectations from health professionals concerning their religious and spiritual needs”, Festival of research, Faculty of Health & Medical Sciences, 4th July, University of Surrey, Guildford, UK.

3-Latifnejad Roudsari R., Smith P.A, Allan H.T. (2008). “Discovering a stronger sense of self: The influence of religion and spirituality on emotional wellbeing of infertile women”, 2nd International Emotions Conference: The future of feelings, 13th June, University of Surrey, Guildford, UK.

 

4-Latifnejad Roudsari R. (2008)“Grounding a grounded theory: An analytical journey from coding to generating a theory”, PhD Support Group Seminar, Faculty of Health & Medical Sciences, 29th May, University of Surrey, Guildford, UK.

5-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008) “Religious/ spiritual infertile women’s responses to assisted reproductive technologies: Voices of a multi-faith population”. International meetings on innovation and progress in health care for women, The Queen Elizabeth II Conference Centre, 7-8 April, London, UK.

6-Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008) “I am grateful about all it is”: religion and spirituality as resources of coping with infertility. International meetings on innovation and progress in health care for women, The Queen Elizabeth II Conference Centre, 7-8 April, London, UK.
 
مقالات ارائه شده توسط اعضاي هيئت علمي گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي در کنگره های خارجی در سال 1386 

1- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2008) “Relying on a higher being”: A theory of experiencing infertility in a religious and spiritual context”. Emotion Interest Group Seminar, University of Surrey, 9th January, Guildford, UK

2- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2007). “Spiritual journey of infertile women: A trigger for medical and psychosocial professionals to provide spiritual care in fertility clinics”. International conference of “Unhealthy professional boundaries: Working together in health and social care”, 4-5 December, Goodenough college, London, UK

3- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2007). “Encountering infertility: Do religious and spiritual beliefs affect women’s challenge to accept self as infertile?”. Festival of research, University of Surrey, 2nd November, Guildford, UK

4- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2007). “Religion and spirituality as mediating factors in adjusting marital relationships in infertile women”. Post Grad Research Show, Faculty of Health & Medical sciences, University of Surrey, 24th October, Guildford, UK

5- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. “How religion and spirituality influence the social experiences of infertility”. 39th BSA Medical Sociology Group, 6th- 8th September 2007, Liverpool, UK

 
6- Khadivzadeh T., Erfanian F. “Evaluating midwifery students’ competency in delivering IUD services using OSCE.” AMEE2007, 25-29 August 2007, Trondheim, Norway. Poster

7- Khadivzadeh T, Erfanian F, Khadem N, Khaje Dalooyi M. “The effects of simulation-based and traditional education on midwifery students' skill in delivering IUD services .” AMEE2007, 25-29 August 2007, Trondheim, Norway.

8- Khadivzadeh T. “working skills, habits and styles in graduates of medical sciences universities.” AMEE2007, 25-29 August 2007, Trondheim, Norway. Poster

9- Khadivzadeh T, Ghabel M, Behnam H R. “Use of complementary and alternative medicine during pregnancy, Mashad, Iran, 2005-6.” 31st British International Congress of Obstetrics & Gynaecology, 4-6 July 2007, London, UK. Poster

10- Khadivzadeh T, Samadi S, Behnam H R. “The Effect of Hypericum Perforatum Ointment on Cesarean wound healing and pain.” 31st British International Congress of Obstetrics & Gynaecology, 4-6 July 2007, London, UK. Poster

 

مقالات ارائه شده توسط اعضاي هيئت علمي گروه مامايي دانشکده پرستاري ومامايي در کنگره های خارجی در سال 1385

1- Nazari.F,Kordi .M, Mansoori .A, Esmaili.H. “Pian intensity in first stage of labor: A comparision of the effects of mothers selective and routin position.”XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 5th – 10th November 2006. Kuala Lumpur, Malaysia.

2- Moghaddam Hosieni.V, Khadivzade.T, Behnam HR. “The comparative study of the effect of using one and bi-weekly doses of iron upplementation on the level of hemoglobin and serum ferritin and academic achievement of female nursing and midwifery students living in dormitory” .XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 5th – 10th November 2006. Kuala Lumpur, Malaysia.

3-Jafarnezhad. F, Noorani .Sh., .Omidvar. A, Esmaeeli. H," the effects of sex education on the couple's sexual and marital satisfaction in the university stuudents". XVIII FIGO. World Congress of Gynecology and Obstetrics , 5th – 10th November 2006. Kuala Lumpur, Malaysia.

4-Khadivzadeh.T,Kiani.F,Sargolzaii.M,Behnam.HR."Relationship between marital satisfaction in the third trimester of pregnancy and postpartum depression." XVIII FIGO. World Congress of Gynecology and Obstetrics , 5th – 10th November 2006. Kuala Lumpur, Malaysia.

5-Khadivzadeh.T. The effects of sex education on the couples sexual and marital satisfaction in the university students. XVIII FIGO. World Congress of Gynecology and Obstetrics , 5th – 10th November 2006. Kuala Lumpur, Malaysia.

6-Jafarnezhad.F, Yousefi.Z, Nasrollahi.S, Esmaeeli.H." Assessment of correlation between unprotected coitus and preeclamsia ."

ليست مقالات پذيرفته شده توسط اعضای هيئت علمی گروه مامايي دانشکده در کنگره های خارج از کشور در سال 1384

 

1- Zahra Shojaeyan, Zahra Abedian, Naghmeh Mokhber, Seyed Reza Mazlum."Effect of Hormone Replacement therapy on Depression in menopausal women."The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

2-Zohreh Khalajenia, Zahra Abedian, Hossein Hassanabady, Habib Allah Esmaeeli. "A Comparison Between Personality Characteristic In Mashhad University of Medical Sciences Students with and without Primary Dysmenorrhea." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

 

3-Hengameh Zolfaghari, Talat Khadivzadeh. "The Effect of training peri-puperty adolescent to the Mother of 12-14 year girls, on their girls,knowledges and attitudes. The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

4-Nayere Khadem, Talat khadivzadeh. "The frequency and severity on endometriosis and its relation to infertility, in mashhad iran." . The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

5-Refaee.SH, Golmakani.N, Soltany.B, Mazlum.S.R. "Evaluation of perineal trauma and pain in primiparous women with routine and selective episiotomy." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

6-Tafazoli Mahin. "Effect of maternal-fetal attachment behaviors education on maternal mental health in the third trimester." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

7-Tafazoli. M, Abedian. Z, "Effect of encourage pushing in second stage labor on perinatal outcome primyparous woman." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

8-Fazel. N, Tafazoli. M, Ramezani. M, Esmaily.H. "The effect of supermint oil on the flatulence after cesarean section." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

9- Rafee. F, Abedian. Z, Attarzadeh Hoseini. S. R, Esmaeeli. H. A. "Assessment of the effect of aerobic exercise program on psychological well- being in primigravidae." The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

10- Khadivzadeh. T, Navaiian. A. "Need Assessment of Family Planning Counseling Skills in Personnel of Health Centers, Mashad, Iran, 2003" The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10,2005 Beijing China.

11- Khadivzadeh. T, Samadi. S, Emami. H, Sanjar Moosavi. S, Tafaghodi. T, Behnam. HR. "Effects of hypericum perforatum cream on cesarean wound heling and hypertrophic scar" The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10, 2005 Beijing China.

12- Fatah. S, Baghdari. N, Khadivzadeh. T, Mazloum R. Mashhad University of Medical Sciences, school of nursing and midwifery, department of midwifery "Comparison of the effect of TCU-380A and TCUsafe-300 IUDs on menstrual blood loss" The 1st Beijing International Conference on Obstetrics and Gynecology. October 7-10, 2005 Beijing China.

13- Navaiian. A, Khadivzadeh. T. "Needs assessment on family planning counseling skills in personnel of health centers, Mashed, Iran, 2004-5. AMEE 2005 30 August – 3 September 2005 Amsterdam, The Netherlands

14-Khadivzadeh.T, Seif.AA, Valai.N. " Relationship Between student` characteristics and academic background and their use of learning and study strategies, Mashad University of Medical sciences". AMEE 2005 30 August – 3 September 2005 Amsterdam, The Netherlands.
 

15- Latifnejad Roudsari R., Allan H.T., Smith P.A. (2005). “Feminist grounded theory: A novel theoretical triangulation for research on women’s health”. EIHMS Research Conference, University of Surrey, 21st June, Guildford, UK

16- Latifnejad Roudsari R., Heidari P, Sahebi A.,Jahanian, M. (2005). “Cognitive behavioural intervention for anxiety in infertile women undergoing IUI”. A labor of love: Emotion work and reproduction Conference, 15-16 September, University of Huddersfield, Huddersfield, UK

 

ليست مقالات پذيرفته شده توسط اعضای هيئت علمی گروه مامايي دانشکده در کنگره های خارج از کشور در سال 1382

1- Taghipour A., Latifnejad Roudsari R. (2004). “Epidemiologic determinants of birth weight of newborns in an Iranian population”. 31th Annual National Conference of Indian Association of Preventive and Social Medicine. 27-29 February, Chandigarh, India.

2- Latifnejad Roudsari R., Keramatkhah M., Farivar KH., Esmaeeli H. (2003). “Determinants of weaning practices among mothers attending urban Health Clinics in Mashhad, Iran”. Asia Pacific Conference on Breast feeding and National Convention of BPNI, Nov.30-Dec.3, New Delhi, India.

3- Taghipour A., Latifnejad Roudsari R. (2003). “Infant’s breastfeeding practices during the first 12 month of life, Mashhad, Iran”. Asia Pacific Conference on Breast feeding and National Convention of BPNI, Nov.30-Dec.3, New Delhi, India.

 ليست مقالات پذيرفته شده توسط اعضای هيئت علمی گروه مامايي دانشکده در کنگره های خارج از کشور در سال 1381 

1- Latifnejad Roudsari R. Taghipour A. (2003). “Mental health assessment in infertile women entering Assisted Reproductive Technologies (ART) in Iran”. National Seminar for all in the New Millennium.24-26 Feb., New Delhi, India.

2- Latifnejad Roudsari R., Taghipour A. (2002). “Sub clinical urinary tract infections after transurethral catheterization in Iranian patients undergoing cesarean section”. Joint Annual Conference of the Indian Society for Malaria and other Communicable Diseases & the Indian Association of Epidemiology. 9-11 Nov., New Delhi, India