پیشکسوتان و مدیران سابق

 

       
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
   نسرین سالاری      
  خانم ناهيد گلمکاني  ناهید گلمکانی      
  نسترن رزمجو      
  صدیقه یوسف زاده      

 

 

   
    نام و نام خانوادگی  
 
صديقه اظهري  
 
 نسرين باغداري  
 
مرحومه نسترن رزمجو  
 
پروين سالاري  
 
شهلا نوراني سعدالدين  
 
زهرا عابدیان
 
    افسانه نوائیان  
    فرزانه جعفرنژاد  
    معصومه کردی  
    صدیقه یوسف زاده