مدیر گروه

   
 


مدیر گروه: سرکار خانم دکتر طلعت خدیوزاده

کارشناس ارشد مامایی، دکترای تخصصی بهداشت باروری

تلفن تماس:38591512 051 داخلی 234

تاریخ شروع مدیریت: 15 آبان 1395

 پست الکترونیک : khadivzadeht[at]mums.ac.ir

آدرس گروه : مشهد- چهاراه دکترا- دانشکده پرستاری و مامایی- دفتر گروه مامایی

لینک سوابق علمی - پژوهشی