دستورالعمل هاي کشوري مامايي

دستورالعمل های مربوط به زنان

مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن"

 دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان
 

 

دستورالعمل های مربوط به مادر و کودک
دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
دستورالعمل غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین
راهنمای کشوری تغذیه دوران بارداری و شیردهی
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان
بوکلت چارت کودک سالم (غير پزشک)
مراقبت ادغام يافته كودك سالم (ويژه پزشك)
بوکلت چارت مانا 
کارت سلامت و بيماري  
کارت شير مادر

 

دستورالعمل های مربوط به ليبر و زايمان 
 راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارایه روشهای دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمان
 ملاحظات باليني هنگام زايمان در مادران وابسته به مواد مخدر
 دستورالعمل کشوری احیا بامایعات، خون و فرآورده هادر خونریزی مامایی