آیین نامه ها و سرفصل دروس

 

 
آيين نامه آموزشي
برنامه آموزشي دوره _کارشناسي _پيوسته رشته مامایی
خلاصه آئین نامه آموزشی دانشگاه (دوره کارشناسی)
برنامه زمانبندي دروس نظري- عملي کارشناسي مامايي
سرفصل دروس دکتری تخصصی PhD( بهداشت باروری ) 2
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مامایی گرایش جامعه نگر
مشخصات برنامه و سرفصل دروس و ارزشيابي دکتر تخصصی رشته بهداشت باروري
 
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مامایی گرایش مامایی قانونی
سرفصل دکتری تخصصی PhD (بهداشت باروری)
 
 
 
برنامه آموزشي کارشناسي ارشد نايیوسته مامايي
سرفصل دروس کارشناسي ارشد مامايي گرايش بهداشت باروري
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامای
مقررات امتحان جامع ( فینال )