امتحانات دانشجويان مامایی

   
  1. آئين نامه امتحان جامع پايان دوره دانشجويان مامايي

  2. برنامه امتحان جامع پایان دوره دانشجویان مامایی شهریور 1396
   
   
   
   
   
 
مقررات امتحان پايان دوره تحصيلی دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامايي
 

ماده 1- علاوه بر امتحانات داخلي که در پايان هر ترم به عمل مي آيد دانشجو براي دريافت دانشنامه ليسانس بايد در امتحان پايان دوره تحصيلی عملی مامائي شرکت نمايد.

ماده 2- موعد برگزاري امتحان در پا يان دوره تحصيلي و پس از تکميل واحدها و آمار زايماني خواهد بود.

ماده 3- دانشجويي حق شرکت در امتحان پايان دوره تحصيلی عملی مامايي را خواهد داشت که از همه دروس نظري و عملي مامايي دوره تحصيل نمره قبولي دريافت کرده باشد.

ماده 4- امتحان پايان دوره تحصيلی عملي مامايي توسط دانشکده پرستاري و مامايي برگزار مي شود.

ماده 5- شرط قبولي در امتحانات پايان دوره تحصيلی عملي مامايي کسب نمره 12 از 20 در هر يک از فيلدهامي باشد.

ماده 6- نمره امتحان پايان دوره تحصيلی عملي مامايي درا حتساب ميانگين کل ترمهاي تحصيلي دانشجويان دخالت نخواهد داشت.

ماده 7- اگر نمره دانشجويي در امتحان پايان دوره تحصيلی عملي بحدنصاب (12) نرسد دانشجو به مدت 6 هفته (حداقل هفته اي 24ساعت) کارآموزي در بخشهاي اختصاصي مامايي را بايد تکرار نمايد تا بتواند مجددا در امتحان عملي شرکت نمايد.

ماده 8- در صورت عدم موفقيت در امتحان عملي مجددا دانشجو بايد حداقل مدت سه ماه کارآموزي در بخشهاي اختصاصي مامايي را تکرار نمايد. تصميم گيري در مورد نحوه کارآموزي بسته به نظر شوراي آموزشي موسسه مي باشد. در صورت عدم موفقيت در اين امتحان دانشجو مردود شناخته مي شود .

ماده 9- اگر دانشجويي بعلت غيبت موجه (بيماري، زايمان، فوت پدر يا مادر، خواهر يا برادر و يا فرزند) نتواند در امتحان عملي شرکت کند مي تواند در اولين نوبت امتحان بعدي که توسط دانشکده پرستاري و مامايي برگزار مي شود شرکت نمايد و مواد 7 و 8 اين مقررات در مورد اين گروه دانشجويان نيز بايستي در نظر گرفته شود و در صورت برگزار شدن امتحانات تجديدي، موعد امتحان بنا به نظر و تصميم شوراي آموزشي موسسه مربوطه، خواهد بود.

ماده 10- اگر دانشجويي بعلت غيبت غيرموجه در امتحان عملي شرکت ننمايد مردود شناخته مي شود .

ماده 11- تصميم گيري درباره موقعيت دانشجوي مردود با توجه به طول مدت مجاز تحصيل، بعهده شوراي آموزشی دانشکده مربوطه مي باشد.

تبصره: با توجه به اجراي مفاد ماده 11 چنانچه مدت تحصيل دانشجويي از مدت مجاز افزايش يافت مراتب بايد جهت تصميم گيري نهايي از طرف دانشکده مربوطه به شوراي آموزي دانشگاه اعلام گردد.

ماده 12- مواد امتحاني در امتحانات جامع شامل:

زايمان طبيعي همراه با اپي زياتومي

مراقبتهاي دوران بارداري (Prenatal care)

بيماريهاي زنان

بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده

   
بالاي صفحه        
   
 
برنامه امتحاني