برنامه کلاسی

برنامه کلاسی و کار آموزی دانشجویان کارشناسی
    برنامه کلاسی و کارآموزی دانشجویان کارشناسی (نیمسال اول 98-99)
برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی مامایی نیمسال اول 97-96
برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 7 نیمسال اول 97-96
برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 5 نیمسال اول 97-96
برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 3 نیمسال اول 97-96
  برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 4 نیمسال دوم97-96
برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 6 نیمسال دوم97-96
برنامه کاراموزی دانشجویان کارشناسی ترم 8 نیمسال دوم97-96
  برنامه حضور دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی- درمانگاه زنان ترم 6 مامایی نیمسال دوم97-96
برنامه شيفت شب زايشگاه دانشجويان ترم 8 کارشناسي پيوسته مامايي نيمسال دوم 1396-1397
  برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 2- نیمسال دوم 98-97
  برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 4- نیمسال دوم 98-97
  برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 6- نیمسال دوم 98-97
  برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 4- نیمسال دوم 98-97
  برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 6- نیمسال دوم 98-97
  برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 8- نیمسال دوم 98-97
  برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی مامایی نیمسال دوم 98-97

 

 

برنامه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد
  برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد (نیمسال اول 98-99) 
برنامه کارآموزي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته مشاوره در مامايي ترم1 نيمسال دوم 96-95
 برنامه کارآموزی - گرایش بهداشت باروری ترم 3 نیمسال اول 97-96
  برنامه کارآموزی گرایش مشاوره د رمامایی ترم 3 نیمسال اول 97-96
برنامه کارآموزی - گرایش آموزش مامایی ترم 3 نیمسال اول 97-96
  برنامه کارآموزی - گرایش آموزش مامایی ترم 2 نیمسال دوم 97-96

 

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد
 برنامه کلاسی  دانشجویان کارشناسی ارشد (نیمسال اول 98-99) 

 

برنامه کلاسی دانشجویان دکتری تخصصی
برنامه کلاسی و کارآموزی دانشجویان دکتری(نیمسال اول 98-99)
امروز: 56
ديروز:170
اين هفته: 482
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4533
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1