شرح وظایف

 
وظيفه مدير گروه :
 
1- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشی شورای آموزشی دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نيم سال و يا سال تحصيلی و گزارش آن به رئيس دانشکده
2- ابلاغ برنامه های اجرايي وظايف آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
3- تهيه جداول دروس هر نيم سال با همکاری اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشکده
4- تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
5- تشکيل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظريات جمعی گروه به رئيس دانشکده برای هماهنگی اجرايي یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه و آئين نامه ها و مصوباتی که رئيس دانشکده يا دانشگاه ارسال کرده است.
6- پيشنهاد نيازهای مالی گروه به رئيس دانشکده
7- انجام دادن کليه مکاتبات رسمی گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ،کتاب ها ، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشکده و يا آموزشکده
8- پيشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً يا با همکاری گروه های ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشکده يا آموزشکده برای تصويب در شورای پژوهشی دانشگاه
9- ارزيابی کار سالانه اعضای گروه . گزارش آن به رئيس دانشکده
 
وظایف مسئولان شاخه ها :
 
1- نظارت دقيق بر نحوه اجرای اهداف آموزشی در مراکز مربوطه
2- ارزیابی نحوه عملکرد گروه در راستای راهنمای آموزشی
3- تشکيل جلسات هماهنگی در گروه تحت سرپرستی
4- بررسی و گزارش مشکلات موجود در مراکز تحت سرپرستی و ارائه راهکارهای حل آن
5- ارائه يک برنامه مدرن در جهت ارتقاء گروه
6- هدايت و برنامه ريزی سمينارهای دانشجويي در زمينه گروه مربوطه
7- بازنگری نهايي و ارائه راهنمای آموزشی در اسرع وقت
8- گزارش کتبی ماهانه نحوه اجرای موارد فوق به مدير گروه
9- تهيه دفترچه ثبت فعاليت های عملی روزانه دانشجويان در هر شاخه
 
 

شرح وظايف مربيان مامايي :

الف) درمانگاه هاي كنترل دوران بارداري
 
1- گرفتن شرح حال و انجام معاينات فيزيكي كامل به همراه مانورهاي لئوپولد و معاينات ارزيابي لگن و معاينه پستان
2- درخواست آزمايش تشخيص حاملگي(خون ، ادرار ) و آزمايشات معمول حاملگي و كشت ادرار
3- بررسي كنترل سلامت مادر و جنين در هر ويزيت( ارتفاع رحم ، رشد جنين،سمع صداي قلب ،كنترل علائم حياتي ، توزين و واكسيناسيون)
4- در خواست سونوگرافي (جهت تعيين سن حاملگي و بررسي سلامت جنين )
5- مشاوره دوران بارداري (تغذيه ،فعاليت ،آمادگي جسمي و روحي دوران بارداري ...)
6- آموزش در بهداشت و سلامت مادران در طول مراحل حاملگي طبيعي
7-تشخيص آموزش هاي لازم دوران بارداري زنان پرخطر
8- ترويج تغذيه با شير مادر در اواخر دوران بارداري
9- ترويج زايمان طبيعي و آمادگي جهت زايمان در اواخر بارداري
10- ارزيابي سلامت جنين (NST ، AFD)
11- تجويز داروهاي مجاز در حاملگي (برابر با دستورالعمل هاي مربوطه )
12- تشخيص و درمان به موقع عوارض بارداري و بيماري ها در حاملگي و ارجاع مناسب در صورت نياز

ب) زايشگاه

بخش زايمان:

1- معاينه فيزيكي و مامايي : معاينه وا‍ژينال تشخيص موارد طبيعي و غيرطبيعي و ارجاع موارد غيرطبيعي به پزشك .
2- تصميم گيري و دستور پذيرش : تشكيل پرونده ،گرفتن شرح حال طبق فرم هاي مربوطه
3- درخواست آزمايشات در صورت لزوم (خون ،ادرار ،فرن تست ،نيترازين تست )
4- دستور و نظارت بر انجام شيو و انما
5- كنترل وضعيت مادر ( اعم از صداي قلب و ثبت انقباضات مادر ،كنترل علائم حياتي ، ...)
6- گرفتن رگ و مايع درماني وريدي و انواع تزريقات
7- دارو درماني در صورت لزوم (آتروپين و اكسي توسين )
8- انجام معاينات مكرر و ثبت وضعيت پيشرفت زايمان در فرم هاي مخصوص و اطلاع به پزشك در موارد اورژانس .
9- تجويز داروهاي منقبض كننده در موارد لزوم (القا و تشديد ) و ...
10- در بيماران سزارين ،تكميل پرونده و درخواست آزمايشات مورد لزوم تا سونداژ مثانه و ساير مراقبت هاي مربوطه .
11- انجام مراحل مختلف زايمان با نمايش سر
12- انجام بي حسي موضعي و انجام اپي زياتومي
13- ترميم پارگي درجه يك ، دو و ترميم اپي زياتومي در صورت لزوم
14- انجام زايمان با نمايش ته در حاملگي سوم و بالاتر در مواقع اورژانس و عدم حضور متخصص
15- سنجش آپكار جنين و بررسي وضعيت سلامت نوزاد و معاينه نوزاد ، اعلام جنسيت و نشان دادن نوزاد به مادر
16- احياي مادر و نوزاد با كمك پزشك كشيك
17- انجام فوريت هاي مامايي در مراكزي كه متخصص زنان و زايمان حضور ندارند .
18- حمايت روحي ،رواني ،عاطفي از مادر و خانواده
19- حمايت و انجام زايمان در منزل با شرايط خاص

بخش بعد از زايمان:

1- ثبت اثر انگشت مادر ، كف پاي نوزاد در پرونده ،بستن دستبند نوزاد، تكميل فرم بعد از زايمان
2- قرار دادن مادر در وضعيت راحت و كنترل كامل وضع عمومي مادر تا 2 ساعت بعد از زايمان (كنترل علائم حياتي ،كنترل ميزان خونريزي وضعيت رحم و پرينه، كنترل مثانه و مشاهده هر گونه ترشح بعد از زايمان و گزارش هر گونه موارد غيرطبيعي به پزشك )
3- آموزش به مادر در مورد مراقبت هاي بهداشتي مادر و نوزاد (مراقبت از اپي زياتومي ،مراقبت از پستان ،نحوه شيردهي ،واكسيناسيون ،توجه به بند ناف و هرگونه موارد غيرطبيعي)
4- آموزش و مشاوره روش هاي جلوگيري از بارداري (مادر و خانواده )
5- رعايت كليه اخلاقيات ،مقررات و قوانين حرفه اي
 
ج) بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده

مادر و كودك:

1-گرفتن شرح حال
2- آموزش و مشاوره در مورد بلوغ و مسائل و مشكلات در نوجوانان
3- آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگي براي بارداري
4- آموزش و واكسيناسيون مادر ،نوزاد ،شيرخوار و كودك زير شش سال
5- آموزش در مورد روش شيردهي و شروع به موقع و صحيح غذاهاي كمكي
6- آموزش رشد كودك و پايش رشد
7- آموزش و مشاوره در مورد بيماري هاي مقاربتي ،ايدز ، هپاتيت ،سرطان ها و ناباروري
8- آموزش و مشاوره در خصوص مسائل و مشكلات جنسي و يائسگي
9- معاينه نوزاد ،كودك ،شيرخوار (تكامل دهان و دندان،بهداشت فردي كودك ،مراقبت و بهداشت بند ناف و ...)
10- پايش رشد شيرخواران و كودكان زير شش سال شامل: توزين ،اندازه گيري قد و دورسر، ثبت در نمودار منحني رشد كودك و تفسير آن
11- تشخيص و درمان بيماري هاي اسهالي طبق دستورالعمل ها و نمودارهاي آموزشي موجود
12- آموزش به مادر در خصوص عفونت هاي حاد تنفسي در جهت پيشگيري و مراقبت در منزل از كودك طبق دستوالعمل ها و نمودارهاي آموزشي موجود

 

تنظيم خانواده:

1-مشاوره و آموزش در خصوص استفاده از روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري با زوجين (اعم از مشاوره قبل و بعد از بستن لوله ها در زن و مرد ، جلب مشاركت مردان )
2- درخواست سونوگرافي در صورت لزوم پيش از گذاردن IUD يا جهت بررسي وضعيت آن
3- گذاردن IUD و خارج كردن آن
4- تجويز قرص هاي ضدبارداري ،كاندوم ،آمپول هاي پروژستروني و ساير روش هاي پيشگيري از بارداري
 
د) بخش زنان
 
درمانگاه زنان:

موارد آموزشي توسط مربيان در درمانگاه زنان عبارتند از :

1- نحوه گرفتن شرح حال و گزارش آن به پزشك
2- ثبت و تكميل دفاتر گزارش ، فرم هاي ( آسيب شناسي ، پستان ) موجود د درمانگاه زنان
3- اسميربرداري و تفسير آن
4- انجام معاينات زنان
5- تشخيص و درمان بيماري هاي شايع زنان
6- معاينه پستان و راههاي تشخيص مشكلات آن
7- تشخيص يائسگي و توصيه هاي مربوط به آن
8- بررسي و تشخيص مشكلات بلوغ
 
بخش جراحي زنان:

مواد آموزشي مربيان به دانشجويان در بخش جراحي زنان عبارتند از :

1- ارزيابي اوليه بيمار
2- بررسي نيازهاي آموزشي بيماران
3- ثبت و تكميل كاردكس ، دفاتر گزارش ، پرونده
4- بررسي و شناخت انواع داروهاي بخش
5- ليست آزمايشات روتين و تفسير آن
6- انجام مراحل پذيرش تا ترخيص بيمار
7- گرفتن شرح حال و بررسي پرونده بيمار
8- مراقبت هاي قبل و بعد از جراحي هاي زنان
9- انجام اقدامات مراقبتي بيماري هاي زنان بستري در بخش
10- شركت در گزارش صبحگاهي و ويزيت عمومي ( راند )
 
بخش انكولوژي:

مواد آموزشي مربيان به دانشجويان در بخش انكولوژي عبارتند از :

1- مشاهده و گزارش ويزيت اوليه سرطان دستگاه تناسلي زنان
2- مشاهده مراحل شيمي درماني و گزارش شفاهي آن
3- آموزش مراقبت هاي عوارض ناشي از شيمي درماني به بيماران
4- مشاهده مراحل راديوتراپي و گزارش شفاهي آن
5- آموزش مراقبت هاي عوارض ناشي از راديوتراپي به بيماران
6- آموزش و مراقبت از بيماران جراحي ها ناشي از سرطان زنان
7- بحث علمي پيرامون بيماران بستري در بخش هاي انكولوژي
 
بخش نازايي (كمك باروري):

مواد آموزشي مربيان به دانشجويان در نازايي عبارتند از :

1- مشاهده ويزيت زوجين نازا
2- تفسيرآزمايشات جهت بررسي زوج نازا
3- شناخت انواع داروهاي نازايي
4- مشاهده آماده سازي اسپرم
5- مشاهده برداشت تخمك از تخمدان
6- مشاهده روش هاي كمك باروري IUI , IUF ,سونوگرافي واژينال (ICST )
7- بحث عملي پيرامون نحوه اداره زوجين نازا