افتخارات و جوایز اعضای هیأت علمی

 

لیست الفبایی افتخارات و جوایز اعضای هیأت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

سمیرا ابراهیم زاده ذگمی

v     دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه اموزشی برتر (رتبه دوم) دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درپنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1392 (گروه مامایی).

v     دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه اموزشی برتر (رتبه دوم) دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درپنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1391 (گروه مامایی).

v     پژوهشگر برتر گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در سال 1390.

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه آموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387 (گروه مامایی).

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان فرایندبرتراموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی) دردومین جشنوارهآموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388(گروه مامایی).

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389 (گروه مامایی).

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه پژوهشي برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش، 1389 (گروه مامایی).

مهین تفضلی

v     عضو هیئت علمی برگزیده 1387

v     مربی نمونه در سال 1383

v     مامای نمونه درسال1379

v     مامای نمونه درسال1373

v     عضو هیئت علمی برگزیده 1387

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه (به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه آموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387

v     دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه، برگزيده رتبه سوم پژوهشي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در هفته نوآوري،‌ شكوفايي، پژوهش و فناوري، آذر 1387

v     تقدیر نامه جهت تدوین راهنمایی آموزشی دانشجویان رشته مامایی 88-1389

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه (به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان فرایند برتراموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی) دردومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388.

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه ( به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389

v     فعاليت هاي ويژه اموزشي برگزاري ازمون اسکي در پايان دوره کارشناسي مامايي در سال89

v      فعاليت هاي ويژه اموزشي برگزاري ازمون پره عرصه (تئوري و آسکي) در پايان ترم6 مامايي در سال89

فرزانه جعفرنژاد

v     تقدير جهت ارسال فعاليت هاي پژوهشي در هفته پژوهش

v      تقدير جهت تدوين راهنماي آموزشي دانشجويان رشته مامايي

ناهید جهانی شوراب

v     فرایند برتر با عنوان" ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در گزارش نویسی با بکار گیری نرم افزار" در بخش تولید ایده و  شرکت در تهیه محتوا  و اجرا  در هفتمین جشواره آموزشی مطهری.1393

v      فزایند برتر با عنوان "طراحی و اجرای سیستم ارزشیابی نقادانه مهارت های تشخیصی و تصمیم گیری بالینی" بخش شرکت در تهیه محتوا  و اجرا در هفتمین جشواره آموزشی مطهری.1393

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه پژوهشي برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش، 1391 (گروه مامایی)

v      دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه اموزشی برتر (رتبه دوم) دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درپنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1391 (گروه مامایی) 

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه آموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387 (گروه مامایي).

v      دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش 1390 (گروه مامايي)

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389 (گروه مامایی)

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه پژوهشي برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش، 1389 (گروه مامایی)

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان فرایند برتر اموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی) دردومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388(گروه مامایی)

v      دريافت لوح تقدير از ریاست دانشگاه به عنوان مامای نمونه در  4سا ل ( سالهای 79-82-84-86)

دکتر طلعت خدیوزاده

v     استاد برتر گروه مامایی، نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1395

v      دريافت لوح تقدير از چهارمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1390

v      کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوری در سال 1389

v      دريافت لوح تقدير بعنوان پيشگام علمي فرهنگي از پنجمين جشنواره دانشجويان پيشگام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 16 آذر سال 1389

v      دريافت لوح تقدير از سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری، 6 اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جشنواره کشوری 12 اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی ایران

v      دريافت لوح تقدير بعنوان پيشگام فرهنگي از چهارمين جشنواره دانشجويان پيشگام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 16 آذر سال 1388

v      دريافت لوح تقدير از دومين جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1388

v      رتبه اول خطاطی، جشنواره فرهنگی و هنری دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی کشور. بهمن 1387، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

v      پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رتبه اول سال 1386 

v      پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1383

v      پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1381

زهرا عابدیان

v     عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاري مامايي مشهد درهفته پژوهش دي ماه 1390

v     عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاري مامايي مشهد درهفته پژوهش دي ماه 1389

v     عضو گروه مامايي به عنوان گروه آموزشي برگزيده دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در سومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت1389

v     دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه "قرآيند برگزيده آموزشي در سومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري" ،1389

v     عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر فرآيند برتر آموزشي (طراحي و اجراي كتابچه ثبت روزانه مهارتهاي باليني) در دومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت 1388

v     دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه، برگزيده رتبه سوم پژوهشي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در هفته نوآوري،‌ شكوفايي، پژوهش و فناوري، آذر 1387

v     عضو گروه مامايي به عنوان گروه آموزشي برگزيده دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در نخستين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت 1387

v     دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه به عنوان ماماي نمونه سال 1385

v     دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه به عنوان ماماي نمونه سال 1375

محبوبه فیروزی

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1379

v      دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1381

v       دریافت تقدیرنامه از ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 1380

معصومه کردی

v      استاد نمونه درنظر سنجي از دانشجويان توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1376

v      عضو هيات علمي بر گزيده آموزشي سال 1385

v      مربي نمونه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1386

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387 (گروه مامایی)

v      مديربرتر آموزشي در دومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري ارذيبهشت سال 1388

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389 (گروه مامایی)

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه پژوهشي برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش، 1389 (گروه مامایی)

v      مامای نمونه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1390

v      دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش 1390 (گروه مامايي)

v      پژوهشگر برتر گروه مامايي دانشکده در سال 1391

v      دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه اموزشی برتر (رتبه دوم) دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درپنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1391 (گروه مامایی)

v     ماماي نمونه کشوري و دريافت لوح از وزير در سال 1392

v      دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به عنوان پزوهشگر برتر 1393 در هفته پزوهش

v      دريافت لوح تقدير از وزيربهداشت و درمان به مناسبت ارتقاء از مرتبه  مربي به استادياري

ناهید گلمکانی

v      دریافت لوح تقدیر از جشنواره فردوسی ( مقاله پژوهشی برتر)

v      استاد نمونه در سطح کشوری منتخب دانشکده پرستاری و مامائی مشهد سال 1386

v      استاد راهنمای پایان نامه پژوهشی برتر کارشناسی ارشد مامایی، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380

v      دریافت لوح تقدیر در روز جهانی ماما، 1377.

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه ( به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387.

v      دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه ( به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان فرایند برتر اموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی)  در دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388.

v     دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه ( به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389.

v     دریافت لوح تقدیرجهت طرح پژوهشي برتر گروه مامائي -سال 1390.

دكتر رباب لطیف نژاد رودسری

v     کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در گروه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، آذر 92

v       کسب رتبه اول هيات علمي آموزشي برتر، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ارديبهشت 92

v       دریافت گرانت از دانشکده علوم پزشکی و بهداشتی (EIHMS) دانشگاه Surrey جهت ارائه مقاله در کنفرانس انجمن جامعه شناسی پزشکی بریتانیا (لیورپول، سپتامبر 2007)

v      دریافت بورس از وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت گذراندن دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری در خارج از کشور

v      پژوهشگر برگزيده در رشته مامایی، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380

v      استاد راهنمای پایان نامه پژوهشی برتر کارشناسی ارشد مامایی، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380

v      دریافت لوح تقدیر در روز جهانی ماما، 1380

v      دانش آموخته برتر ( رتبه اول کارشناسی ارشد مامایی)، دانشگاه تربیت مدرس، 1367

v       دانش آموخته برتر ( رتبه اول کارشناسی مامایی)، دانشگاه مشهد، 1363

دکتر مریم مرادی

v     رتبه برتر سهميه آزاد در آزمون سراسری PhD اعزام به خارج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1385

v      دريافت بورس PhD اعزام به خارج از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت گذراندن سه سال دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری در خارج از کشور 1389 

v      دريافت بورس شايستگی‘Merit PhD Scholarship’ از دانشگاه ملی استراليا در سال چهارم دکتری تخصصی، 2013

v      دريافت گرانت از دانشگاه ملی استراليا جهت ارائه مقاله در دوازدهمين کنفرانس جهاني اندومتريوز،سائو پائولو، برزيل، آپريل2014

v      دريافت گرانت از دانشگاه ملی استراليا جهت ارائه مقاله در نوزدهمين کنفرانس جهاني سلامت زنان، بانکوک، تايلند 2012

v      دريافت گرانت از دانشگاه ملی استراليا جهت ارائه مقاله در يازدهمين کنفرانس جهاني اندومتريوز، مونپلير، فرانسه، سپتامبر 2011

v      رتبه دوم سهميه آزاد در آزمون سراسری ارشد مامايی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1383

v      دانش آموخته برتر (رتبه اول کارشناسي ارشد مامايی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386

v      دانش آموخته برتر (رتبه اول کارشناسی مامايی) دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 1383

v      دريافت بهترين ارائه پوستر در دومين کنفرانس تحقيقات پرستاري مامايي منطقه پايتخت استراليا، استراليا، اکتبر 2012

v      دريافت رتبه سوم رقابت پوستردر فستيوال دانشگاه ملی استراليا، جولاي 2012

v      تقدیرنامه از ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1396

v      تقدیرنامه از ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1395

v      تقدیرنامه از معاون آموزشي دانشگاه،  علوم پزشکی مشهد به خاطر همکاري در برگزاري آزمون مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصي (Ph.D) 1395-96

v      تقدير نامه از سرپرست مرکز بهداشت شماره 2 مشهد به خاطر همکاري در آموزش کارکنان، 1394

v      تقدیرنامه از معاون آموزشي دانشگاه،  علوم پزشکی مشهد به خاطر همکاري فعال در ارتقائ وضعيت جذب متقاضيان غير ايراني دانشگاه، 1394

شهلا نوراني سعدالدين

v     انتخاب به عنوان مربی نمونه و مامای نمونه استان خراسان در سال 1367 

v     انتخاب به عنوان عضو هیئت علمی برتر در گروه مامایی در سال 1387 

صديقه يوسف زاده

v     دریافت لوح تقدیر در روز جهانی ماما از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي (1377)

کبری میرزاخانی

v     انتخاب به عنوان مامای نمونه در دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1395

v     انتخاب به عنوان مامای نمونه در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1385

v     انتخاب به عنوان مامای نمونه در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1383

v     انتخاب به عنوان مامای نمونه در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1380

 

 
     

 

امروز: 130
ديروز:170
اين هفته: 556
هفته‌ي گذشته: 1082
اين ماه: 4607
ماه گذشته: 5312
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1